Statut

Statut
Stowarzyszenia „Instytut Jana Pawła II” w Wałbrzychu

(tekst jednolity po zmianach wprowadzonych Uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 26.11. 2011 oraz z dnia 14.06.2014)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Instytut Jana Pawła II w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 2. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby akceptujące naukę Kościoła, pragnące szerzyć kult Świętego Jana Pawła II i jego naukę.

 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność w łączności z Kościołem hierarchicznym. Dla zabezpieczenia tej łączności Biskup Świdnicki wyznacza Stowarzyszeniu asystenta kościelnego.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wałbrzych.

2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3

 1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach; oraz niniejszego statutu.

 3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 4

 1. W Stowarzyszeniu może działać Rada Programowa, która jest ciałem o charakterze doradczym i opiniującym.

 2. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele: instytucji naukowych, kulturalnych, władz samorządowych oraz organizacji społecznych, którzy legitymują się wybitnymi osiągnięciami w swojej pracy lub działalności.

 3. Rada Programowa nie jest organem Stowarzyszenia i tym samym jej członkowie nie podlegają rygorom wyboru i kadencyjności, które są właściwe jedynie dla organów Stowarzyszenia wymienionych w rozdziale IV Statutu.

 4. Członków Rady Programowej zatwierdza Zarząd na wniosek członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz współpracować z wolontariuszami.

 2. Stowarzyszenie posługuje się pieczęciami wg wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Podłużną z nazwą oraz adresem Stowarzyszenia

 2. Okrągłą z nazwą i logo Stowarzyszenia

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 6

 1. Celem Stowarzyszenia jest :

 1. wszechstronna troska o całokształt działalności Świętego Jana Pawła II zmierzająca do pogłębienia znajomości zarówno osoby jak i dzieła Jana Pawła II jako Biskupa oraz Głowy Kościoła Powszechnego,

 2. upowszechnianie nauczania Świętego Jana Pawła II,

 3. promowanie duchowości, kultury, tradycji związanej z dziedzictwem Świętego Jana Pawła II,

 4. inspirowanie refleksji teologiczno-filozoficznych o człowieku i świecie w oparciu o naukę Świętego Jana Pawła II,

 5. działalnie na rzecz zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru kultury.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. szeroko pojętą działalność naukową, badawczą, wydawniczą, edukacyjną, wystawienniczą i społeczną,

 2. zbieranie, analizę nauk i myśli Świętego Jana Pawła II,

 3. prowadzenie letnich i zimowych przedsięwzięć o charakterze dydaktycznym i wychowawczym,

 4. cykliczne oraz okolicznościowe seminaria, konferencje, odczyty i wystawy i inne przedsięwzięcia,

 5. badania naukowe nad życiem, myślą i duchowością Świętego Jana Pawła II,

 6. kompletowanie księgozbioru i opracowań,

 7. przybliżanie dorobku innych ośrodków zajmujących się spuścizną Jana Pawła II,

 8. współpracę m.in. z Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej, z Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu innymi ośrodkami akademickimi oraz z organami administracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej z kraju i zagranicy, w tym z organizacjami i instytucjami o podobnym charakterze.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

§ 7

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, w tym Cudzoziemcy

mający i nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 1. Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 1. Złoży deklarację członkowską na piśmie,

 2. Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

 1. Członkostwo zwyczajne nabywa się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej po spełnieniu postanowień ust. 3.

 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 3. Status członka wspierającego otrzymuje się na podstawie uchwały Zarządu, po wcześniejszym złożeniu pisemnej deklaracji.

 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu.

 6. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznaki organizacyjnej. Wzór legitymacji i odznaki zatwierdza Zarząd.

 2. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

 3. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

 4. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 5. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

 6. zgłaszania Zarządowi kandydatów na członków Rady Patronalnej i Programowej w postaci wniosku,

 7. otrzymywania informacji na temat wszelkiej działalności Stowarzyszenia.

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. regularnego opłacania składek.

 1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 4. Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

 2. wykluczenia przez Zarząd:

   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

   • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

   • z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,

   • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

 2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 8

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zgromadzenie Członków,

  2. Zarząd,

  3. Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 4. Każdorazowo Walne Zgromadzenie Członków na swoich zebraniach wybiera ze swojego grona przewodniczącego zebrania, jego zastępcę i sekretarza, którzy stanowią prezydium. Prezydium wybierane jest w sposób jawny.

 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne, a w sprawach wyboru i odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sprawach osobowych głosowanie jest tajne.

 6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

  2. uchwalanie zmian statutu,

  3. wybór i odwoływanie Członków Zarządu Stowarzyszenia,

  4. wybór i odwoływanie Członków Komisji Rewizyjnej

  5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  7. uchwalanie budżetu,

  8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

  9. podejmowanie chwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

  10. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

  11. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

  12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

  13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

  14. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 10

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z

uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków

2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy

członków Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa. W sprawach osobowych głosowania są tajne.

3. Zarząd składa się z 1 do 7 członków:

1) Prezesa

2) dwóch wiceprezesów

3) sekretarza

4) skarbnika

5) 1 – 2 członków

4. Prezesem honorowym Stowarzyszenia jest Biskup Świdnicki.

5. Prezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.

6. Zarząd na wniosek Prezesa wybiera ze swojego grona wiceprezesów sekretarza i

skarbnika.

7. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezesi Zarządu

lub osoba upoważniona przez Prezesa Zarządu.

8. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, a w przypadku jego nieobecności osoba przez niego upoważniona.

9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

10. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

11. Do kompetencji Zarządu należą:

  1. realizacja celów Stowarzyszenia,

  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,

  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

  8. przyjmowanie i skreślanie członków.

 1. Szczegółowy zakres pracy Zarządu określa regulamin pracy Zarządu, sporządzony i zatwierdzony Uchwałą Zarządu

§ 11

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza, wybieranych ze swojego grona w sposób tajny.

 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrolowanie działalności Zarządu,

  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

§ 12

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

  1. ze składek członkowskich,

  2. darowizn, spadków, zapisów,

  3. dotacji i ofiarności publicznej.

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 13

1.Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia

podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 (dwóch trzecich głosów), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa

o Stowarzyszeniach.