Zaproszenie na konferencję

Instytut Jana Pawła II w Wałbrzychu organizuje 9 września 2011 r. konferencję poruszającą problematykę etosu pracy, organizowaną przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” „Dolny Śląsk”, a która odbędzie się w Zamku Książ. Termin konferencji i jej tematyka nie są przypadkowe.

14 września mija 30 lat od momentu podpisania przez Błogosławionego dziś Jana Pawła II encykliki papieskiej Laborem Exercens. Encyklika stanowi pierwszą część Tryptyku Społecznego, który uzupełniają encykliki Sollicitudo rei socialis oraz Centesimus annus. W Tryptyku Społecznym Błogosławiony Jan Paweł II jako Papież poruszając ważne kwestie społeczne ustanowił swoisty kodeks etyki społecznej, wzbogacając w znaczącym stopniu społeczną naukę Kościoła katolickiego.

Instytut Jana Pawła II w Wałbrzychu, chcąc promować nauki naszego Wielkiego Rodaka, organizuje konferencję PRACA JEST DLA CZŁOWIEKA, A NIE CZŁOWIEK DLA PRACY. Tytuł został zapożyczony z encykliki Laborem Exercens, w której Jan Paweł II podejmując temat etosu pracy wskazuje na problemy zagrażające godności człowieka pracującego.

Program konferencji jest adresowany do pracodawców i ich organizacji, działaczy związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy, samorządowców, a także do młodzieży jako przyszłych partnerów w stosunkach pracy.

Wysoki poziom referatów gwarantują nam prelegenci mający wielkie doświadczenie w tematach które pragniemy poruszyć w trakcie konferencji.

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o zgłaszanie swojej obecności,  na adres e-mail walbrzych@instytutjp2.pl . Informacja ta jest nam niezbędna do przygotowania odpowiedniej wielkością sali w Zamku Książ.

 

 

Program Konferencji

PRACA JEST DLA CZŁOWIEKA, A NIE CZŁOWIEK DLA PRACY

Konferencja w 30-tą rocznicę encykliki Błogosławionego Jana Pawła II „LABOREM EXERCENS”.

Organizator :

 • Instytut Jana Pawła II w Wałbrzychu

Współorganizatorzy:

 • Państwowa Inspekcja Pracy.
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
 • ZR NSZZ „Solidarność” „Dolny Śląsk”
 • Zamek Książ Sp. z o.o.

 

Data i miejsce:

9 września 2011 ; Wałbrzych – Zamek Książ

Program :

 • Godz. 9.30 – 10.15 – Msza Święta w intencji pracobiorców i pracodawców.
 • Godz.10.30 – 10.50 „Praca kluczem do rozwiązania kwestii społecznej” – ks. prof. Piotr Nitecki
 • Godz. 10.50 – 11.10 – „Budowanie kultury prewencji i praworządności w stosunkach pracy – zadanie dla wszystkich. Inicjatywy Państwowej Inspekcji Pracy”. – Anna Tomczyk – Główny Inspektor Pracy
 • Godz. 11.10 – 11.30 Psychospołeczne uwarunkowania i konsekwencje stresu w pracy– mgr Andrzej Najmiec – Centralny Instytut Ochrony Pracy (Z-d Ergonomii Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy);
 • Godz. 11.30 – 12.00 – przerwa na kawę
 • Godz. 12.00 – 12.20 Społeczne, zawodowe i edukacyjne implikacje encykliki Laborem Exercens. Solidarność jako zasada i postulat życia społecznego.” – Waldemar Bartosz – Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”;
 • Godz. 12.20 – 14.00 – PRACA JEST DLA CZŁOWIEKA, A NIE CZŁOWIEK DLA PRACYpanel dyskusyjny z udziałem: ks. prof. Piotra Niteckiego, Anny Tomczyk – GIP, mgr Andrzeja Najmiec – CIOP,  Waldemara Bartosza – NSZZ „Solidarność” oraz dr Moniki GładochKonfederacja Pracodawców RP.